För oss är våra kunders förtroende av allra största vikt. Vi vet att det förtroendet bland annat bygger på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig som kund och vår förmåga att skydda din integritet. Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning. Vi strävar alltid efter att minimera de uppgifter vi behandlar och vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter och vad du som kund har rätt att begära av oss när det gäller den hanteringen.

Personuppgiftsansvarig

Mills Tapetserarateljé, org.nr 650518-1260, är ansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål?

Det övergripande syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att kunna
kommunicera via mail, sms eller telefonsamtal gällande skicka fakturor, prisuppgifter samt offerter samt för att ev bjuda in till olika event.

Personuppgifter används också av oss för att vi i förekommande fall ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende redovisning och bokföring.

Rätt till tillgång om vad som finns registrerat

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att vi ska radera alla personuppgifter om dig.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

Lagringstid

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen, dvs såsom ett arbete eller beställning är avslutat.
Ändringar i personuppgiftspolicyn
Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för hur vi hanterar dina personuppgifter (t.ex. ändring av angivna ändamål för behandlingen) och som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer vi att meddela dig via e-post.